Ordlista / A-Ö

Ackreditering

Ackreditering innebär att man genomgår kontroller och sätts på prov för att i sin tur få kontrollera och testa andra verksamheter, produkter och tjänster. Ackrediterade laboratorier kontrollerar exempelvis vårt dricksvatten.

CE-märkning

CE-märkning är en produktmärkning, förkortningen CE står för Conformité Européenne. Vilket betyder ”i överensstämmelse med EG-direktiven”. När en produkt fått en CE-märkning får den säljas och spridas i hela EES-området utan ytterligare certifikat eller krav. En CE-märkning innebär att produkten och produktionen av produkten uppfyller särskilda krav gällande säkerhet, miljö och hälsa. I Sverige är det Svensk maskinprovning som utfärdar CE-märkningen, men för många produkter ansvarar tillverkaren själv för att kraven är uppfyllda.

CEN

CEN, Comité Européen de Normalisation, eller European Committee for Standardization, är den europeiska kommittén för standardisering. Den ger europeiska standarder beteckningen EN, som återföljs av ett nummer och ett årtal. Exempelvis, EN 15038:2006, som är en standard inom kvalitetsledningssytem för översättningstjänster utfärdat år 2006. De europeiska standarder som gäller i Sverige får beteckningen SS-EN. Sverige är medlem i CEN genom organisationen SIS. CEN finansieras huvudsakligen av medlemmarna själva och av den Europeiska Kommissionen. CEN utfärdar standarden CE-märkning.

CENELEC

CENELEC, Comité Européen de Normalisation Électrotechnique, eller European Committee for Electrotechnical Standardization, är den europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering. Svensk medlem är SEK Svensk elstandard.

Certifieringsorgan

Certifieringsorganen är de verksamheter som utfärdar certifikat. De kontrollerar företags arbete och ledningssystem och utvärderar dess kvalitet ur olika perspektiv. Ett certifieringsorgan behöver vara ackrediterat av SWEDAC för att få utfärda certifikat.

EN

EN, Europastandard, är ett av dem vanligaste beteckningarna på ett certifikat. EN signalerar att standarden är likadan inom hela Europa.

IEC

IEC, International Electrotechnical Commission, är den internationella kommissionen för elektroteknik. De arbetar med att ta fram och fastställa standarder inom det elektrotekniska fältet. Internationella standarder används ofta som underlag vid framtagandet av nationella standarder. I Sverige är motsvarigheten SEK, Svensk elstandard, som också är medlem i IEC.

ISO

ISO, Internationella standardiseringsorganisationen, eller, Interntional Organisation for Standardisation, är ett internationellt standardiseringsorgan. ISO tar fram industriella och kommersiella standardiseringar och tillämpar dessa genom nationella standardiseringsinstitutioner. Medlemmarna i ISO är nationella standardiseringsorgan från olika länder och större bolag. ISO-standarderna har blivit snabbt accepterade internationellt och används nästan av världens alla länder. Sveriges medlem i ISO är SIS, Swedish Standards Instritute.

SEK

SEK, Svensk Elstandard, och är en ideell organisation som ansvarar för svenska standarder inom det elektrotekniska fältet. De samordnar svensk medverkan i internationell och europeisk standardisering, och är medlemmar i både CELENEC och IEC. Medlemmarna i SEK är svenska myndigheter, företag och organisationer som har ett intresse att medverka i och påverka arbetet rörande tekniska regler inom elektrotekniken.

SIS

SIS är en organisation som arbetar och utvecklar standarder i Sverige. De tar fram nya standarder och försöker effektivisera standardiseringsprocessen. De arbetar dessutom med att ta till vara på svenska intressen på ett globalt plan, och sprider kunskap om standardiseringar genom läroböcker, utbildningar och konsulttjänster. SIS:s internationella partners är ISO och CEN, tillsammans har de tagit fram över 6000 nya standarder.

SS

SS, Svensk Standard, innebär att kraven rörande certifikatet är godkända enligt svensk standard.

Standardisering

Standardisering är den process som leder fram till det system som ska råda gällande en viss produkt. En känd standard är exempelvis A-standarden för papper, A3 och A4 och så vidare.

SWEDAC

SWEDAC är en statlig myndighet som arbetar med ackreditering av svenska certifieringsorgan. Ackreditering innebär att verksamheter genomgår kontroller och sätts på prov för att i sin tur få kontrollera och testa andra verksamheter, produkter och tjänster. SWEDAC granskar och godkänner certifieringsorgan, kontrollorgan och laboratorier som sedan provar och bedömer alltifrån ledningssystem och hissar till medicinska prover och miljöfarliga utsläpp.