AFS 2001:1

    AFS 2001:1 är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, förkortat SAM. Enligt arbetsmiljölagen är alla arbetsgivare skyldiga att införa SAM oavsett verksamhetens storlek och natur. En certifiering enligt AFS 2001:1 ger företag kontinuitet i arbetet med arbetsmiljöfrågor. Detta bidrar i sin tur till ökad trivsel och minskad personalomsättning. Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta både de psykologiska och sociala förhållandena. Alla arbetsgivare ska göra skriftliga riskbedömningar, sammanställningar av skador, tillbud och handlingsplaner. Även företag som hyr in arbetskraft ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Nedan följer några av kraven som alla företag måste följa för att inte begå lagbrott: Alla medarbetare ska ha möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöpolicyn ska beskriva hur förhållandena i verksamheten ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Rutiner ska beskriva hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållanden och göra en riskbedömning. Nödvändiga åtgärder ska genomföras så snart det är praktiskt möjligt. Om en åtgärd inte omedelbart genomförs ska en skriftlig handlingsplan upprättas. En uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska göras årligen. Utfärdare: Arbetsmiljöverket

Utfärdas av