PEFC

    PEFC är en förkortning av, Programme for the Endorsement of Forest Certification, och arbetar för att certifiera skogsbruk mot trovärdiga, opartiskt granskade standarder. Syftet med standarden är att främja ett uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk. PEFC bildades som en godkännande process för att bedöma olika nationella skogsbruksstandarder mot internationellt erkända kriterier för hållbart skogsbruk. PEFC baseras på de 8 internationella processerna för uthålligt skogsbruk som växte fram ur Riokonferensen 1992. Dessa processer stöds idag av regeringar vars länder täcker mer än 85 % av världens skogsareal. För att bli certifierad enligt PEFC skall en skogsägare låta upprätta en så kallad ”grön skogsbruksplan”. Med skogsbruksplanen förbinder sig skogsägaren att avsätta minst 5 % av sin mark för naturvård. Den skog som avsätts för naturvård kan antingen klassas som Naturvård-Orört, NO, eller Naturvård-Skötsel, NS. Till kategorin NO räknas exempelvis urskog, hällmarksskog och sumpskog. Som NS avsätts främst hagmarksskog och lövskog där någon form av skötsel krävs för att bevara och utveckla områdets naturvärden.

Utfärdas av