ISO 22000:2005

    Denna standard anger krav för ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Med hjälp av ledningssystemet kan organisationer i livsmedelskedjan visa att de har kontroll över risker rörande livsmedelssäkerhet så att livsmedel kommer att vara säkra när de konsumeras. Standarden kan användas av alla organisationer, oavsett storlek, som ingår i eller samverkar med livsmedelskedjan. För att uppfylla kraven i för denna standard kan interna eller externa resurser användas. Standarden specificerar krav som gör det möjligt för en organisation att: Planera, införa, driva, vidmakthålla och uppdatera ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Vilket gör det möjligt för organisationen att leverera produkter som är säkra för konsumenter. Visa att man uppfyller för verksamheten avsedda författningskrav på livsmedelssäkerhet. Bedöma och utvärdera krav från kunder och visa att man uppfyller sådana krav som man ömsesidigt kommit överens om i syfte att öka tillfredställelsen. Kommunicera livsmedelssäkerhetsfrågor effektivt med leverantörer, kunder och berörda intressenter i livsmedelskedjan. Säkerställa att organisationen uppfyller sin fastställda policy för livsmedelssäkerhet. Visa berörda intressenter att man uppfyller policyn. Söka certifiering eller registrering av sitt ledningssystem för livsmedelssäkerhet genom en extern organisation, eller utföra egen avstämning eller egen deklaration om överensstämmelse gentemot denna standard.

Utfärdas av