EPD

    EPD är en förkortning av, Environmental Product Declaration, och är ett informationssystem för att faktamässigt beskriva miljöegenskaper hos produkter och tjänster i ett livscykelperspektiv. EPD ger jämförbar information om varors miljöpåverkan och kan användas vid miljöanpassad upphandling. Det huvudsakliga målet för systemet är att stödja och hjälpa organisationer att kommunicera information om varors och tjänsters miljöprestanda på ett trovärdigt sätt genom att: Erbjuda ett komplett program för alla organisationer som vill kommunicera information om produkters miljöprestanda enligt ISO 14025, och via samarbete och harmonisering stödja andra EPD-program som arbetar för att bredda användningen av EPD:er på en global marknad. Att ta fram en EPD-deklaration innebär följande uppgifter för företag: Samla in underlag till uppgifter som ska ingå i deklarationen. Utifrån underlaget beräkna miljöpåverkan och annan information som ska ingå i deklarationen. Låta en utomstående part granska och godkänna underlaget och deklarationen. Att registrera och publicera deklarationen.

Utfärdas av