EMAS

    EMAS är en förkortning av, Eco Management and Audit Scheme, på svenska översatts det fritt till EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning. EMAS baseras på ISO 14001-standarden, men innehåller också andra delar som ingår i ett miljöledningssystem. I och med att EMAS baseras på ISO 14001 är EMAS också ett kommunikationsverktyg för ISO 14001-certifierade företag och organisationer. Det primära syftet med EMAS är att stimulera företag och organisationer att vidareutveckla sitt miljöarbete på ett konsekvent och enhetligt sätt utöver de krav som lagstiftningen ställer. Företag uppnår detta genom krav på program med klart uppsatta mål, åtgärdsprogram och utvärdering av alla betydelsefulla miljöförhållanden som berörs av verksamheten samt en årlig miljöredovisning. Miljöstyrningsrådet är ansvarigt organ för EMAS i Sverige, vilket innefattar att sprida information om EMAS och hur man går till väga för att EMAS-registreras. Miljöstyrningsrådet ansvarar också över ett officiellt register som listar EMAS-registrerade organisationer, samt representerar Sverige i det gemensamma EU-arbetet. Genomförande av de sex nedanstående punkterna ökar chanserna för ett företag att bli certifierat: 1.Ta fram en miljöutredning och beakta samtliga miljöaspekter rörande organisationens verksamheter, produkter, tjänster, bedömningsmetoder, rättsliga ramar och regelverk samt befintliga miljöledningsrutiner och förfaranden. 2.Upprätta ett effektivt miljöledningssystem mot bakgrund av resultatet av miljöutredningen, som ger uttryck för organisationens miljöpolicy enligt högsta ledningens definition. I ledningssystemet måste ansvar, mål, medel, verksamhetsstyrning, utbildningsbehov, övervaknings- och kommunikationssystem upprättas. 3.Genomför en intern miljörevision för att säkerställa ledningssystemet och överensstämmelsen med organisationens policy, samt efterlevnad av relevanta krav i EMAS-förordningen. 4.Utarbeta en miljöredovisning av organisationens miljöprestanda, där uppnådda resultat ställs mot miljömål tillsammans med en redogörelse av framtida åtgärder för en ständig förbättring av organisationens miljöprestanda. 5.Granska miljöledningssystemet genom att låta en externt ackrediterad miljökontrollant se över och godkänna ledningssystemet, för att se om den överensstämmer med kraven i EMAS-förordningen samt innehållet i miljöredovisningen. 6.Offentliggör miljöledningsarbetet genom en officiell registrering hos Miljöstyrningsrådet som publicerar resultatet av organisationens miljöledningsarbete, rapporterar till EU-kommissionen och i övrigt hjälper till med allehanda marknadsföring.

Utfärdas av