OHSAS 18001:2007

    Den tidigare OHSAS 18001:1999 gjordes om år 2007. OHSAS 18001:2007 är en internationell standard som specificerar kraven som rör ledningssystem för arbetsmiljö. Standarden möjliggör för en organisation att hantera sina arbetsmiljörisker och förbättra sin arbetsmiljöprestanda. OHSAS 18001:2007 är särskilt viktig för organisationer: Som har påtagliga risker att hantera i sitt dagliga arbete. Som berörs av många lagar och andra krav på arbetsmiljöarbetet. För vilka arbetsmiljön är en viktig faktor för att kunna rekrytera kompetent personal. Som eftersträvar en enklare kontroll av lagstiftning inom arbetsmiljöområdet. Verkar internationellt som leverantör eller samarbetspartner. Vad är nyttan med OHSAS 18001:2007 certifiering? Kundtillfredsställelse genom leverans av produkter som ständigt uppfyller kunders krav, samtidigt som hälsa och egendom tryggas. Reducerade kostnader genom mindre produktionsbortfall på grund av olyckor och minskad ohälsa på grund av kostnader som beror på sanktioner eller kompensation. Förbättrade relationer till intressenter genom tryggad hälsa och egendom hos personal, kunder och leverantörer. Lagefterlevnad genom förståelse för hur lagstadgade och reglerande krav påverkar organisationen och dess kunder. Förbättrad riskhantering genom identifiering av potentiella olyckor och införandet av kontroller och åtgärder. Påvisad trovärdighet i affärer genom verifiering mot erkända standarder. Förmåga att vinna fler affärer då förfrågningsunderlag kräver certifiering som ett villkor för att få leverera.

Utfärdas av