Certifieringsområden

De flesta företag implementerar ett miljöledningssystem, kvalitetsledningssystem eller certifierar sig för att skapa en bättre arbetsmiljö eller för att säkerställa miljövänliga arbetsmetoder. Är ett företag exempelvis verksamt inom livsmedelsbranschen finns en rad olika nyttiga certifikat som säkrar livsmedelshanteringen, såsom hygienrutiner och hantering av restprodukter. Här nedan har vi samlat information för dig som vill veta mer om de olika certifieringsområdena och dess tillhörande certifikat.

Arbetsmiljösystem

Arbetsmiljö innebär de förhållanden som avser personalens psykiska och fysiska hälsa och säkerhet. Enligt svensk lag är alla arbetsgivare skyldiga att utöva systematiskt arbetsmiljösystemarbete. Certifiering kan ske på två sätt i Sverige, antingen genom AFS 2001:1, eller via SIS-OHSAS 18001.

Se vilka företag som är certifierade inom Arbetsmiljösystem

Energiledningssystem

När ett företag effektiviserar sin energianvändning och bland annat arbetar med att göra den mer samhällsnyttig och miljövänlig finns det en standard att tillgå som bistår processen. Den europeiska standarden för energiledningssystem är SS-EN 16001, men kommer ersättas av en internationell standard, ISO 50001, som förväntas bli klar under 2011.

Se vilka företag som är certifierade inom Energiledningssystem

EU Direktiv

Se vilka företag som är certifierade inom EU Direktiv

Informationssäkerhet

Information, och de resurser som hanterar information, är idag en viktig tillgång och strategisk resurs. Tanken med Informationssäkerhet är att ge ett fullständigt skydd mot stöld och diverse skador. Själva begreppet Informationssäkerhet, innebär att samtliga informationstillgångar ska hålla önskad standard vad gäller konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Flertalet fristående certifieringsorgan kan bistå med ackreditering av formell säkerhetscertifiering.

Se vilka företag som är certifierade inom Informationssäkerhet

Kvalitetsledningssystem

Beroende på vad företaget eller organisationen bedriver för verksamhet, kan ett kvalitetssystem upprättas. Det är en standard som anger hur olika arbeten och processer ska gå tillväga inom företaget. Genom att få en certifiering säkerställs kvaliteten på företagets tjänster eller produkter.

Se vilka företag som är certifierade inom Kvalitetsledningssystem

Livsmedelssäkerhet

Helhetsprincipen ”från jord till bord” ingår i konceptet Livsmedelssäkerhet. Alla delar från vattenkvalitet och bekämpningsmedel till transport och lagring granskas innan certifiering beviljas. Livsmedelscertifiering gäller också generella områden såsom lantbruk, fiske, storhushåll och restaurang.

Se vilka företag som är certifierade inom Livsmedelssäkerhet

Miljöledningssystem

Ett Miljöledningssystem behövs vid effektivisering av miljöarbete inom organisationer. Syftet med standarden är att vara ett verktyg för att minska företagets miljöpåverkan samt att göra processen och genomförandet överskådligt och lättstyrt. Certifiering sker via ISO eller EMAS, EUs miljöstyrnings- och miljörevisionsordning.

Se vilka företag som är certifierade inom Miljöledningssystem

Miljövarudeklarationer

För att få information om miljöpåverkan från olika företag finns certifierade miljövarudeklarationer. Detta kvalitetssäkrar uppgifterna och gör att man kan jämföra någots miljöegenskap i ett helhetsperspektiv från början till slut. Företag som använder sig av miljövarudeklarationer kan bland annat dokumentera sin miljöprofil och använda detta i sin marknadsföring. Ett känt certifierat miljömärke är till exempel det nordiska Svanenmärket.

Se vilka företag som är certifierade inom Miljövarudeklarationer

NATO Direktiv

Se vilka företag som är certifierade inom NATO Direktiv

Personcertifiering

Se vilka företag som är certifierade inom Personcertifiering

Produktcertifiering

Se vilka företag som är certifierade inom Produktcertifiering

Produkter

Se vilka företag som är certifierade inom Produkter

Skogsbruk

Det finns fyra övergripande skogscertifieringssystem i världen varav Forest Stewardship Council, FSC, är det mest framträdande i Sverige. Skogscertifiering skapades ursprungligen för en långsiktig hållbarhet, samt för att stävja skogsskövlingen i tropikerna. Certifieringen sker genom att ett fristående organ, såsom FSC, granskar hur skogsbruket ifråga sköts gällande miljö, ekonomi och samhällsnytta.

Se vilka företag som är certifierade inom Skogsbruk

Typgodkännande

Se vilka företag som är certifierade inom Typgodkännande

Övriga

Se vilka företag som är certifierade inom Övriga