Användarvillkor

 • 1.Tillträde till och användning av Webbplatsen – Användarvillkorens tillämplighet

  1.1 Isodelen ger användaren tillstånd att använda www.isodelen.se (härefter ”Webbplatsen”), enligt dessa användarvillkor, under förutsättning att användaren godkänner användar­villkoren. Genom att nyttja Webbplatsen anses användaren ha godkänt villkoren.

 • 2.Kopiering och efterbildning, begränsningar i kommersiell användning

  2.1 Med undantag för vad som sägs i punkten 2.2 är det förbjudet att, utan Isodelen:s samtycke, kopiera hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Det är även förbjudet att i strid med vad som sägs nedan utan uttryckligt samtycke från Isodelen göra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen tillgängligt för allmänheten på annat sätt till exempel genom användning av Internet.

  2.2 Utan samtycke från Isodelen är det tillåtet att för privat, icke-kommersiellt bruk framställa en eller några få kopior av begränsade delar av innehållet på Webbplatsen.

  2.3Isodelen får inte användas i kommersiella syften av personer, företag eller organisationer vilka bedriver med Isodelen direkt eller indirekt konkurrerande verksamhet. Inte heller får Isodelen användas i kommersiella syften av närstående till sådana personer, företag eller organisationer. Således gäller t.ex. att den som tillhandahåller, eller avser tillhandahålla, en med Isodelen likartad tjänst, inte har rätt att använda uppgifter ur Isodelen för sin marknadsbearbetning.

 • 3.Länkning

  3.1Utan samtycke från Isodelen får länkning till Webbplatsen ske med beaktande av punkterna 3.2 -- 3.6.

  3.2Vid länkning till Webbplatsen skall Webbplatsen öppnas i ett eget fönster genom användande av hypertextlänk. Länkning genom användande av frames är förbjudet.

  3.3Länkning får ske antingen till Webbplatsens startsida, Webbplatsens tjänster eller till en resultatsida.

  3.4Vid länkning till karttjänsten är det tillåtet att länka till en resultatsida. Det är dock inte tillåtet att använda kartbilden på annat sätt än genom länkning. Kartorna får inte på något sätt förvanskas.

  3.5Det är inte tillåtet att länka till sidor som kräver inloggning.

  3.6Länkning får inte ske på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att innehållet på Webbplatsen riskerar att missförstås eller missbrukas.

 • 4.Varumärke och upphovsrätt

  Allt innehåll på Webbplatsen, såsom databaser, texter, grafik, bilder, logotyper och varumärken ägs av eller är licensierat till Isodelen och skyddas av svensk upphovsrätt och/eller svensk varumärkesrätt. Användaren får inte sälja, överföra, sprida, reproducera eller offentligt uppvisa innehållet. Användandet av innehållet på Webbplatsen på någon annan webbplats eller i annat nätverk är också förbjudet. Användaren får inte heller kopiera eller anpassa Html-koden som Isodelen använder för att utforma eller driva andra webbplatser.

 • 5.Garanti

  5.1Webbplatsen görs tillgänglig i befintligt skick. Isodelen lämnar inga garantier beträffande tillgänglighet till Webbplatsen, informationsinnehållets fullständighet, riktighet, kvalitet eller lämplighet för visst ändamål, funktionen på vissa tjänster, eller att användande av innehållet på Webbplatsen inte kan medföra intrång i tredje mans rättigheter. Isodelen svarar inte gentemot användare av Webbplatsen för någon skada, vare sig direkt eller indirekt, som kan uppstå i samband med användning av Webbplatsen eller avbrott i dess tillgänglighet. Användare äger således inte rikta några krav gentemot Isodelen med anledning av eventuella felaktigheter i innehållet.

  5.2Den information som tillhandahålls på Webbplatsen som avser offentliga upphandlingar är offentliga uppgifter publicerade av respektive upphandlande enhet. Isodelen saknar möjlighet att kontrollera riktigheten eller fullständigheten i dessa uppgifter, varför Isodelen inte påtar sig något ansvar för inlagd information.

  5.3Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller funktioner (externa länkar). Förekomsten av en sådan länk innebär inte att Isodelen samarbetar med innehavaren av den webbplats till vilken länken pekar. Isodelen har ingen kontroll över sådana webbplatser eller funktioner och ansvarar därför inte för innehåll, annonser, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller funktioner. Isodelen ansvarar inte för skada, direkt eller indirekt, med anledning av användandet av sådant innehåll, produkter eller tjänster som finns tillgängligt på eller från sådana webbplatser.

 • 6.Force majeure

  Isodelen har ingen skyldighet att ersätta användare av Webbplatsen för något som kan vara ett brott mot dessa användarvillkor om avtalsbrottet uppstått på grund av omständigheter utanför Isodelen:s kontroll. Exempel på sådana händelser är naturkatastrofer, allvarliga tekniska fel, krigstillstånd, konflikt på arbetsmarknaden och brott i internetförbindelser.

 • 7.Sanktioner vid brott mot Användarvillkoren

  Olovligt nyttjande av Webbplatsen i strid med dessa användarvillkor kan leda till såväl civilrättsliga som straffrättsliga påföljder. Isodelen kommer att vidta samtliga möjliga åtgärder för att beivra överträdelser och skydda sina rättigheter.

 • 8.Personuppgifter

  8.1I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser hur personuppgifter får behandlas. Med avseende på Webbplatsen, eftersträvar Isodelen att inte behandla några personuppgifter, såvida detta inte uttryckligen medgivits av individen i fråga. Isodelen kommer att behandla sådana personuppgifter som användare lämnar för att Isodelen eller annan skall kontakta dem, vid registrering som användare av olika funktioner och tjänster på Webbplatsen, vid beställning av varor eller tjänster via Webbplatsen, eller som användare lämnat till Isodelen på annat sätt. Ändamålet med Isodelen:s behandling av sådana personuppgifter är i första hand det för vilket användaren lämnat uppgifterna. Isodelen förbehåller sig såvida användaren inte särskilt undanbett sig detta även rätten att behandla personuppgifterna för att följa upp åtgärder inom försäljning och produktutveckling. Användares personuppgifter kommer inte att lämnats ut till tredje man, såvida inte Isodelen har en lagstadgad skyldighet att lämna ut uppgifterna. Användares personuppgifter kommer att lagras så länge som det ursprungliga ändamålet kräver. Gallring av inaktuella personuppgifter sker regelbundet.

  8.2Användare har rätt att erhålla information om hur Isodelen behandlar sina personuppgifter. För att få information vilken behandling som förekommer av personuppgifter ombedjes användaren skicka en egenhändigt undertecknad begäran till Isodelen på följande adress:
  Kalendegatan 20
  211 35 Malmö

 • 9.Cookies

  9.1Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skall besökaren på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren skall också ges möjlighet att hindra cookies.

  9.1På webbplatsen används endast så kallade temporära cookies, vilket innebär att det aldrig sparas någon cookie på användarens dator utan endast i användarens webbläsare. Denna temporära cookie tas dock bort när användaren lämnar webbplatsen. Användare kan ändra inställningarna för webbläsare så att temporära cookies blockeras men då kan inte tjänsterna som finns på Webbplatsen användas.

 • 10.Avslutande bestämmelser

  10.1Dessa Användarvillkor utgör den enda regleringen för användandet av Webbplatsen, och ersätter alla tidigare villkor eller överenskommelser. Villkoren kan när som helst komma att ändras av Isodelen. Nu gällande version fastställdes den 2 oktober 2007. Skulle någon bestämmelse i dessa Användarvillkor befinnas ogiltig eller icke-tillämpbar i en viss situation, skall övriga bestämmelser alltjämt gälla och tillämpas i största möjliga utsträckning.

  10.2Dessa Användarvillkor, förhållandet mellan Isodelen och användare i dennes egenskap av användare av Webbplatsen, samt Webbplatsen som sådan och dess innehåll skall regleras av svensk lag. Tvister skall prövas vid allmän domstol med tillämpning av svensk lag.

  10.3Beroende på var en användare befinner sig när Webbplatsen nyttjas, kan olika staters lagar vara tillämpliga för nyttjandet av Webbplatsen i det enskilda fallet. Användare ansvarar själv för efterlevnaden av tillämplig lag.

 • Dessa Användarvillkor skyddas av upphovsrätten. © Isodelen.